تعریف لجستیک

فرآیند برنامه ریزی و اجرای کارآمد حمل و نقل از نگهداری کالا در مبدا تا تحویل در مقصد و محل مصرف

هدف لجستیک

 تکمیل کننده زنجیره تامین در جلب رضایت مشتریان

×